Algemene voorwaarden

De besloten vennootschap Route 106 staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84546298 en heeft haar statutaire zetel te Barneveld, hierna te noemen Gebruiker. Bij Route 106 kunt u terecht voor brandstoffen, oplaadpunt voor elektrische fietsen, een waardebon van Route 106 als cadeau, alsmede een kopje koffie met een snack.

Artikel 1 Algemeen/toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, bestellingen, bevestigingen en overeenkomsten tot levering van zaken alsmede de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van zaken van Gebruiker.
 2. Waar in deze voorwaarden over “zaken” wordt gesproken, worden daaronder voor zover mogelijk tevens “diensten” begrepen.
 3. Toepasselijkheid van eventueel door de Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Afwijking van deze voorwaarden is alleen geldig wanneer dit bij schriftelijke overeenkomst is overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 2 Aanbod, overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn steeds vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst komt tot stand nadat zij schriftelijk door Wederpartij is bevestigd, of, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, doordat Gebruiker een begin van uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.
 3. Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen

 1. De prijzen van Gebruiker zijn gebaseerd op de tijdens het moment van sluiten van de overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen, rechten, heffingen, lasten, vrachten, alsmede alle andere kostenbepalende factoren.
 2. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst in de onder het vorige artikellid genoemde prijsbepalende factoren wijzigingen voordoen, zelfs al geschiedt dit ingevolge bij het aangaan van de overeenkomst voorzienbare omstandigheden, is Gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Alle door Gebruiker opgegeven prijzen en/of tarieven zijn in Euro, inclusief accijns en inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

 Artikel 4 Betaling

 1. In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeengekomen, heeft Gebruiker het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde zaken en/of vooruitbetaling te verlangen.
 2. Betaling is onmiddellijk opeisbaar en dient, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op de factuur van Gebruiker wordt vermeld, op de dag van levering te zijn bijgeschreven op de rekening van Gebruiker.
 3. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat Wederpartij na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.
 4. Wederpartij zal zich ter zake van betaling niet beroepen op verrekening met enige vordering, die Wederpartij op Gebruiker pretendeert. Evenmin zal Wederpartij op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling mogen opschorten.
 5. Bij betaling per bankcard of creditcard staat Wederpartij er voor in over voldoende saldo te Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is Wederpartij verplicht op eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Gebruiker heeft het recht zaken van Wederpartij onder zich te houden, daaronder begrepen een vervoermiddel waarin brandstof is getankt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld, zulks ter keuze van Gebruiker.
 6. Indien Wederpartij meerdere financiële verplichtingen jegens Gebruiker heeft of overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald mag worden, zal – bij verzuim van Wederpartij ten aanzien van één van de vorderingen – alle andere vorderingen van Gebruiker, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar zijn, onverminderd de overige rechten van Gebruiker.
 7. In geval van niet of niet-tijdige betaling door Wederpartij, is Gebruiker gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomsten op te schorten totdat voor deugdelijke nakoming door wederpartij voldoende zekerheid is gesteld.
 8. Wederpartij is over de openstaande vordering de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW respectievelijk ex. artikel 6: 119a BW verschuldigd, met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden.
 9. Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de vordering van Gebruiker – in overeenstemming met de dwingende wettelijke regeling – verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 5 Levertijd

 1. De door Gebruiker opgegeven levertijd is indicatief en is niet te beschouwen als een fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een termijn gaat pas lopen na ontvangst door de Gebruiker van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en overeengekomen (vooraf)betaling.
 3. Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidssituatie en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van Gebruiker, zodanig dat Gebruiker in staat is om de levertijd aan te houden.
 4. Overschrijding van de levertijd geeft Wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. Overschrijding van de levertijd geeft Wederpartij nimmer het recht schadevergoeding te vorderen, noch enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.
 6. Zaken die na het verstrijken van de leveringstermijn door Wederpartij niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van Wederpartij en worden door Gebruiker voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen. Dit laat de betalingsverplichting van Wederpartij onverlet.

Artikel 6 Levering, transport

 1. Het uitgangspunt is dat levering plaatsvindt op de locatie van Gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere afleverplaats zijn overeengekomen. Indien is overeengekomen dat transport door Gebruiker zal worden geregeld, geschiedt dat voor rekening en risico van Wederpartij.
 2. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien de zaken door of namens Wederpartij zijn afgehaald of transport door Gebruiker wordt geregeld als bedoeld in het eerste lid, bij aanvang van de belading in het vervoermiddel waarmee de zaken worden afgehaald of vervoerd.
 3. Indien uitdrukkelijk (schriftelijk) is overeengekomen dat de zaken voor rekening en risico van de Gebruiker zullen worden vervoerd, wordt levering geacht plaats te vinden door aanbieding van de zaken op het met Wederpartij afgesproken afleveradres.
 4. Wederpartij is verplicht bij aanbieding, als omschreven in artikel 5.3, direct gelegenheid tot lossing te geven in een daartoe voor de zaken geschikte installatie of op een voor de zaken geschikte opslagplaats. Bij gebrek aan medewerking door Wederpartij zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Wederpartij.
 5. Maten en gewichten worden bindend volgens de bij de Gebruiker gebruikelijke methode (waaronder betreffende temperatuur) vastgesteld. In andere gevallen zijn maten en gewichten die de afleverende installatie aangeeft, maatgevend.
 6. Aanduidingen van Gebruiker met betrekking tot de maximale inhoud van – en het vloeistofpeil in – zijn tanks, alsmede de aard van de daarin aanwezige zaken, worden als juist aangemerkt.
 7. De gevolgen van onjuiste of onduidelijke aanduiding komen voor rekening van Wederpartij. Ook de eventuele schade, milieu- en opruimschade daaronder begrepen, en het verloren gaan van afgeleverde zaken, ontstaan door het overlopen van (opslag)tanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van peilstokken, peilschaal of overvulbeveiliging, en komt voor rekening van Wederpartij.
 8. Indien bij de aflevering van de zaken op verzoek van Wederpartij wordt afgeweken van de door Gebruiker te hanteren c.q. gehanteerde pompsnelheid, komt alle daardoor veroorzaakte schade, waaronder begrepen schade geleden door derden, voor rekening van Wederpartij.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Gebruiker

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ondeugdelijk en/of onveilig gebruik van installaties c.q. mechanismen en/of zaken van Gebruiker door Wederpartij.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van of (in)direct verband houdende met het gebruik van – voor het betreffende voertuig – onjuiste (biologische) brandstof.
 5. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal het bedrag der uitkering van zijn (aansprakelijkheid)verzekeraar in voorkomend geval, althans tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Gebruiker behoudt zich het eigendomsrecht van de afgeleverde zaken en toekomstig te leveren zaken voor, totdat alle vorderingen van Gebruiker op Wederpartij, uit hoofde van de levering van die zaken, danwel uit hoofde van in verband met die levering verrichte of te verrichten werkzaamheden, een en ander met inbegrip van rente, kosten en/of schade, volledig zijn voldaan, onverminderd de aan een (consument-)Wederpartij op grond van de wet toekomende rechten.
 2. Wederpartij is gehouden aan Gebruiker in eigendom toebehorende zaken te onderhouden als een goed huisvader.
 3. Indien Wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker of laatstgenoemde goede grond heeft te vrezen dat Wederpartij in de nakoming van die verplichtingen zal te kort schieten, is Gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd verdere rechten jegens Wederpartij. Wederpartij verklaart in dat geval onherroepelijk alle medewerking aan Gebruiker te zullen verlenen voor de terugname van de zaken, waaronder de Gebruiker toegang te zullen verlenen tot de plaats waar de zaken zich bevinden.

Artikel 9 Waardebonnen

 1. Gebruiker verkoopt waardebonnen op eigen naam. Deze kunt u zelf gebruiken, maar ook cadeau geven.
 2. Een waardebon is geldig tot één jaar na datum uitgifte.
 3. Een waardebon is in te leveren naar het product van uw keuze, behalve rookwaren en alcohol. Rookwaren en alcohol zijn hiervan uitgesloten.

 Artikel 10 Laadpunt elektrische fiets

 1. Gebruiker biedt Wederpartij de mogelijkheid gebruik te maken van een laadpunt voor een elektrische fiets.
 2. Wederpartij dient altijd zelf onderzoek te doen of de e-bike accu geschikt is om opgeladen te worden via het laadpunt.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade bij ondeugdelijk en/of onveilig gebruik.
 4. Gebruiker behoudt zich het recht voor een elektrische fiets te verwijderen van een laadpunt, indien a) Wederpartij niet te herleiden is om aan het verzoek tot verwijdering te voldoen en b) indien Gebruiker constateert dat de elektrische fiets hinder oplevert voor derden en c) de elektrische fiets leidt tot een (brand) gevaarlijke situatie.
 5. Gebruiker kan geen bepaald(e) gewenste laadsnelheid garanderen. Onder meer omdat deze afhankelijk is van lader van Wederpartij en / of e-bike accu.

Artikel 11 Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Gebruiker van zodanige aard, dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door Gebruiker te bepalen tijdstip, zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding verplicht is.
 2. Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden vallen onder meer oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, vandalisme, relletjes, oproer of opstootjes, (dreiging van) terroristische acties, stakingen, protestacties, pandemieën, epidemieën, althans met een pandemie en/of epidemie samenhangende overheidsbeperkende maatregel, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij Gebruiker of toeleveranciers van Gebruiker door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, diefstal, overlast door weersomstandigheden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend sneeuw, hagel en ijzel), overstromingen, aardbevingen of andere (natuur) rampen, verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in het bedrijf van Gebruiker of in toeleveringsbedrijven van Gebruiker, alsmede een zodanige schaarste – al of niet als gevolg van prijsstijgingen – van de zaken, dat in alle redelijkheid van Gebruiker niet verlangd kan worden om – zelfs tegen een hogere prijs – te leveren.

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de tussen Gebruiker en Wederpartij gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde Nederlandse rechter.