Privacyverklaring

Inleiding

In deze Privacy Verklaring legt de besloten vennootschap Route 106 B.V. uit hoe wij omgaan met uw privacy en persoonsgegevens. De website www.route106.nl is juridisch het eigendom van de besloten vennootschap Route 106 B.V. (hierna: Route 106). Route 106 staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 84546298. Deze Privacy Verklaring is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de website www.route106.nl. Heeft u vragen over ons privacy beleid, neem dan contact op met mevrouw L. Vink via lisa@route106.nl

Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de diensten van Route 106, verstrekt u uw persoonsgegevens aan Route 106. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt door ons onder meer verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Reacties op vacatures
 • Gegevens uit uw CV
 • Gegevens ten behoeve van de uitvoering van de gevraagde dienst of opdracht

Uw gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij ons achter. Verwerking betreft dus alleen die gegevens die door uzelf aan ons bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. De gegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is voor het leveren van de dienst of opdracht alsmede conform een wettelijke bewaartermijn, zoals in ons Verwerkingsregister beschreven.

Minderjarig

Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens verstrekken aan Route 106. Onder minderjarige wordt verstaan een persoon jonger dan 16 jaar.

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt uw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. Route 106  draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek tot verwijdering, inzage of correctie, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. Indien noodzakelijk, staat het Route 106 vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.

Onze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem). WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG. We wijzen u derhalve naar de algemene voorwaarden van WordPress. WordPress slaat in bepaalde gevallen persoonsgegevens op. U kunt inzage krijgen in de van u opgeslagen persoonsgegevens door middel van de volgende link: https://wordpress.org/about/privacy/data-export-request/.


Klachten

Route 106 wijst u er op dat u als betrokkene een klacht tevens kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel

Route 106 verzamelt de gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven of als u het contactformulier invult of u reageert op een vacature. In die gevallen vraagt of verkrijgt Route 106 de gevraagde en door u ingevulde persoonsgegevens. Deze specifieke gegevens worden gedeeld met samenwerkende partijen, en zoals dat op onze website is uitgelegd.

Bepaalde informatie, zoals IP-adres, die u bij Route 106 achterlaat, wordt gebruikt om de aangeboden diensten op de website te verbeteren. De gegevens die u bij Route 106 achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren.

Route 106 verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via de website is gedaan;
 • Het verlenen van de gevraagde dienst of diensten;
 • U te kunnen bellen of op een andere wijze contact met u op te nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • De financiële afwikkeling van de door u gevraagde dienst;
 • In het kader van een sollicitatieprocedure;
 • Om contact met u op te mogen nemen voor toekomstige (gelijksoortige) aanbiedingen;
 • Voor het verrichten van marktonderzoek;
 • Het verbeteren van onze website;
 • U op een zwarte lijst te mogen plaatsen in het geval van een overtreding als onderhavige onder het kopje ‘vergunning a en/of b;
 • Uw gegevens te delen met derden-belanghebbenden die eveneens aangesloten zijn bij de Belangenvereniging Tankstations

Vergunning als verwerkingsgrond

Route 106 is aangesloten bij de Belangenvereniging Tankstations. De Belangenvereniging Tankstations heeft voor twee situaties een vergunning verleend gekregen van de Autoriteit Persoonsgegeven. Dat is onder andere noodzakelijk als een organisatie strafrechtelijke persoonsgegevens wil verwerken en delen met anderen – en geen beroep kan doen op een van de wettelijke uitzonderingsgronden – dan dient zij te beschikken over een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aan de Belangenvereniging Tankstations zijn de volgende vergunningen verleend. Route 106 als lid van de Belangenvereniging Tankstations valt onder de werking van de vergunning.

a. Waarschuwingsdienst Tankstations Personeel

Het doel van de Waarschuwingsdienst Tankstations Personeel is de criminaliteit terug te dringen. De beoogde reductie van criminaliteit moet ervoor zorgen dat de ondernemers het vertrouwen in hun personeel terugkrijgen. Daarnaast zijn met het terugdringen van criminaliteit grote economische belangen gebaat.

b. Waarschuwingsdienst Tankstations Algemeen

Het doel van de Waarschuwingsdienst Tankstations Algemeen is de beschreven vormen van criminaliteit terug te dringen. Waaronder begrepen allerlei vormen van externe criminaliteit, zoals oplichting, verduistering, doorrijden, diefstal (niet door personeel gepleegd), overvallen en fraude.


Bescherming

Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft Route 106 verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG.

Route 106 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor u moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS, voorheen SSL). Hierdoor wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, veranderd Route 106 eveneens haar beveiligingsbeleid.

Cookies en IP-adres

Route 106 maakt gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt geregistreerd door de websiteprovider van Route 106. Cookies is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Deze informatie wordt verzameld, zodat de website van Route 106 in staat is om bij een volgend bezoek uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en op te slaan. Route 106 maakt gebruik van zowel functionele cookies als tracking cookies.

Functionele cookies

Deze cookies hebben een functionele rol binnen onze website, zonder deze cookies zou onze website niet goed functioneren. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als u eenmaal inlogt, dat u ingelogd blijft.

Tracking Cookies

Onze website maakt gebruik van zogeheten tracking cookies. Dit doen wij om een profiel op te bouwen van onze klanten. Daarmee kunnen wij onze dienstverlening verbeteren, en zo beter aansluiten op uw wensen. In bepaalde gevallen stelt ons dit in staat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Adverteerders mogen alleen met uw toestemming een “tracking cookie” plaatsen. U kunt uw browser instellen dat daardoor bepaalde cookies niet worden geaccepteerd. Geeft u wel toestemming, dan kunnen adverteerders u volgen binnen hun netwerk en op basis daarvan een profiel samenstellen.

Wij maken daarbij onder meer gebruik van Google Analytics. Graag verwijzen wij u naar onze cookieverklaring alsmede de privacyverklaring van Google voor meer informatie over het door Google gevoerde beleid.

Uw persoonsgegeven en derden

Route 106 geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derden partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren, dan wel als wij daar een ‘eigen gerechtvaardigd belang’ bij hebben.

Route 106 verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar Route 106 een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of Route 106 daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn en zoals dit hierboven onder het kopje “Cookies” is beschreven. De partijen dienen wel in te stemmen de verkregen informatie vertrouwelijk te houden.

Daarnaast mag Route 106 ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat Route 106 vrij om niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclame doeleinden of andere vormen van gebruik.

 


Diensten of producten van derden

Route 106 biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden ingeschakeld worden om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan postverzending, drukkerijen, cateraars en hostingdiensten.

Route 106 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Doorlinken naar websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door Route 106 worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. Route 106 is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Actuele Privacy Verklaring

Route 106 behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.